درخواست بازدید علمی

۱. عنوان : درخواست بازدید علمی از ایستگاههای هواشناسی
۲. هدف : افزایش اطلاعات بازدیدکنندگان و آشنایی باروشهای و ابزارهای دیدبانی هواشناسی
۳. دامنه عملکر د: استان اصفهان و استانهای همجوار
۴. تعاریف :
شرایط کلی
۵. مدت زمان انجام کار : یک هفته
۶. مراحل و شرح اقدامات :
الف . ارسال درخواست به صورت فاکس برای اداره کل هواشناسی اصفهان
ب. تعیین زمان و مکان بازدید به وسیله روابط عمومی
ج. اعلام زمان بازدید به متقاضی
۷.جهت هماهنگی با شماره تلفن ۳۲۶۷۶۲۱۸ داخلی ۳۰۰ تماس حاصل نمایید.

1x 2x