نرخ خدمات ارایه شده از سوی اداره کل هواشناسی اصفهان

الف-نرخ اطلاعات خام یا پایه:در یک زمان معین و در یک روز مشخص برای یک ایستگاه هواشناسی در یک دوره آماری که مستلزم استخراج از دفاتر نگاشته یا رایانه باشد به ازای هر عدد دوهزار و پانصد(۲۵۰۰) ریال تعیین می شود.

ب-نرخ اطلاعات پردازش یافته:
۱- برای یک عامل در یک روز در یک ایستگاه در یک سال معین (۲۵۰۰) ریال
۲- برای یک عامل در یک هفته در یک ایستگاه در یک سال معین (۳۷۰۰) ریال
۳- برای یک عامل در یک ماه در یک ایستگاه در یک سال معین (۷۵۰۰) ریال
۴- برای یک عامل در یک سال در یک ایستگاه در یک سال معین (۸۴۰۰) ریال


پ-بهای خدمات ویژه هواشناسی: نرخ اطلاعات مربوط به پیش بینی هوا به تفکیک فراسنجه یا پدیده جوی برای هر عامل،بیست ونه هزار (۴۸۵۰۰) ریال تعیین می شود.

1x 2x