ايستگاه هواشناسی تعداد روزهای همراه با گرد و خاک سال 1401
متوسط استان 23.7
اردستان 37
اصفهان 48
چادگان 35
خوانسار 14
خور 22
داران 18
زرين‌شهر 32
سميرم 19
شرق اصفهان 16
شهرضا 29
فريدونشهر 6
كاشان 13
كبوترآباد 22
گلپايگان 19
مباركه 27
ميمه 14
نايين 29
نجف‌آباد 35
نطنز 23
ورزنه 16

1x 2x