• ...
  • ...

میزان بارندگی سال زراعی جاری

میزان بارندگی سال زراعی به روش وزنی

لینک دانلود

میزان بارندگی سال زراعی به روش حسابی

لینک دانلود

میزان بارندگی سال زراعی جاری(بر حسب میلیمتر) در ایستگاه های سینوپتیک استان و مقایسه با سال های قبل

بارندگی زراعی از ابتدای مهر تا 24 فروردین 1402 و مقایسه آن با مدت زمانی مشابه آن در سال گذشته و بلند مدت

1x 2x