نشریه نیوار
نشریه  اقیانوس شناسی
فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ
نشریه پژوهش های اقلیم 
1x 2x