ايستگاه هواشناسی تعداد روزهای همراه با غبارسال 1401
متوسط استان 38.05
اردستان 12
اصفهان 51
چادگان 15
خوانسار 0
خور 4
داران 3
زرين‌شهر 158
سميرم 9
شرق اصفهان 97
شهرضا 4
فريدونشهر 3.0
كاشان 8
كبوترآباد 66
گلپايگان 4.0
مباركه 152
ميمه 6
نايين 9
نجف‌آباد 109
نطنز 1
ورزنه 50

1x 2x