ايستگاه هواشناسی تعداد روزهای یخبندان سال 1401
میانگین استان 74.3
اردستان 37
اصفهان 52
چادگان 109
خوانسار 111
خور 20
داران 117
زرين‌شهر 84
سميرم 70
شرق اصفهان 103
شهرضا 74.0
فريدونشهر 106
كاشان 32
كبوترآباد 75.0
گلپايگان 71
مباركه 75
ميمه 116
نايين 52
نجف‌آباد 55
نطنز 55
ورزنه 72

1x 2x