ايستگاه هواشناسی متوسط دمای روزانه 1401
استان 16.0
اردستان 20.2
اصفهان 18.3
چادگان 11.7
خوانسار 12.3
خور 22.4
داران 11.7
زرين‌شهر 16.5
سميرم 13.6
شرق اصفهان 15.4
شهرضا 15.3
فريدونشهر 11.1
كاشان 20.8
كبوترآباد 16.9
گلپايگان 15.2
مباركه 16.4
ميمه 12.8
نايين 17.5
نجف‌آباد 17.9
نطنز 16.9
ورزنه 17.6

1x 2x