ارتفاع از سطح طول و عرض جغرافيايي
ايستگاه نام شهر يا دهستان نوع ايستگاه سال تأسيس طول شرقي عرض شمالي
محل استقرار دريا (متر) ثانيه دقيقه درجه ثانيه دقيقه درجه
اردستان اردستان سينوپتيك خودکار ١٣٧٠ ١٢٥٦ ٣٢ ٢٢ ٥٢ ٢٠ ٢١ ٣٣
اصفهان اصفهان سينوپتيك خودکار، ازن سنجي، جوبالا ١٣٣٠ ١٥٥٠ ٢٤ ٤٢ ٥١ ٤ ٣١ ٣٢
اصفهان (شرق اصفهان) قهاب شمالی سينوپتيك فرودگاهی ١٣٥٥ ١٥٥٢ ٤٧ ٥١ ٥١ ٣٩ ٤٤ ٣٢
چادگان چادگان سينوپتيك خودکار ١٣٩٤ ٢١٧٥ ٢ ٣٩ ٥٠ ٢٥ ٤٥ ٣٢
چوپانان نائين سينوپتيك تمام خودکار ١٣٨٥ ٨٩٦ ٤٢ ٢٢ ٥٤ ٤٠ ٣٦ ٣٣
خوانسار خوانسار سينوپتيك خودکار ١٣٨٣ ٢٣٠٠ ١٩ ١٩ ٥٠ ٣٢ ١٢ ٣٣
خور خوروبيابانك سينوپتيك خودکار ١٣٦٤ ٨٤٢ ٥٣ ٤ ٥٥ ١١ ٤٦ ٣٣
داران داران سينوپتيك ١٣٦٧ ٢٢٩٠ ٢٢ ٢٤ ٥٠ ١٥ ٥٩ ٣٢
زرين‌شهر زرین شهر سينوپتيك خودکار ١٣٨٣ ١٧١٤ ٤١ ٢٢ ٥١ ٥٨ ٢٣ ٣٢
سميرم سميرم سينوپتيك خودکار ١٣٧٩ ٢٤٦٠ ٥٥ ٣٢ ٥١ ٣ ٢٥ ٣١
شهرضا شهرضا سينوپتيك خودکار ١٣٧١ ١٨٥٨ ٣٦ ٤٨ ٥١ ٥٣ ٥٨ ٣١
فريدونشهر فريدونشهر سينوپتيك خودکار ١٣٨٢ ٢٤٩٠ ٣٧ ٧ ٥٠ ٢٣ ٥٦ ٣٢
كاشان كاشان سينوپتيك خودکار ١٣٤٥ ٩٥٥ ٥١ ٢٨ ٥١ ١ ٥٨ ٣٣
كبوترآباد کرارج سينوپتيك خودکار تحقيقات كشاورزی ١٣٦٤ ١٥٤٣ ٠ ٥٠ ٥١ ٥١ ٣٠ ٣٢
گلپايگان گلپايگان سينوپتيك خودکار ١٣٧٠ ١٨٧٠ ٤٠ ١٥ ٥٠ ٣٦ ٢٨ ٣٣
مبارکه مبارکه سينوپتيك خودکار ١٣٨٦ ١٦٨٠ ٥ ٢٧ ٥١ ٣٢ ٢١ ٣٢
مورچه‌خورت مورچه خورت سینوپتیک تمام خودکار ١٣٧٨ ١٦٧٣ ٥٠ ٢٨ ٥١ ٤٤ ٤ ٣٣
ميمه میمه سينوپتيك ١٣٧٧ ١٩٨٠ ٣١ ١٠ ٥١ ٧ ٢٧ ٣٣
نايين نائين سينوپتيك خودکار ١٣٧٠ ١٥٧٤ ٤٣ ٤ ٥٣ ٦ ٥١ ٣٢
نجف‌آباد نجف‌آباد سينوپتيك خودکار تحقيقات كشاورزی ١٣٧٩ ١٦٣٦ ١٧ ٢٣ ٥١ ١٦ ٣٦ ٣٢
نطنز نطنز سينوپتيك خودکار ١٣٧٠ ١٦٨٥ ٥١ ٥٥ ٥١ ٢٤ ٢٩ ٣٣
ورزنه ورزنه سينوپتيك خودکار ١٣٨٤ ١٤٥٠ ١٧ ٣٩ ٥٢ ٥٨ ٢٥ ٣٢
دهق دهق سینوپتیک تکمیلی تمام خودکار ١٣٩٠ ١٩٦٠ ٣٠ ٥٨ ٥٠ ٥٠ ٥ ٣٣
ابيانه برزرود اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٥٧ ٢٢٣٤ ١٤ ٣٥ ٥١ ٢٨ ٣٥ ٣٣
بادجان ورزق اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٥٤ ٢٣٠٠ ٣ ٢١ ٥٠ ٢٧ ٣ ٣٣
برزک برزک اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٨٨ ٢٢٠٠ ٢٣ ١٣ ٥١ ٤٧ ٤٦ ٣٣
بلان گاوخوني اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٦٢ ٢١١٠ ٢٥ ٤٤ ٥٢ ٤١ ٥١ ٣٢
بياضه نخلستان اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٤٧ ٩٢٠ ٥٦ ٥ ٥٥ ١٥ ٢٠ ٣٣
پالايشگاه اصفهان برخوارغربي اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٦٢ ١٦٧٣ ٢٦ ٣٠ ٥١ ٢٦ ٤٦ ٣٢
تحقيقات کشاورزی رودشت اصفهان رودشت اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٧٩ ١٥٢٥ ٢١ ١١ ٥٢ ٣٢ ٢٩ ٣٢
سد زاينده‌رود کبوترسرخ اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٧٣ ٢٢١٣ ٥ ٤١ ٥٠ ٣٩ ٤٢ ٣٢
سينگرد زاينده رود اقليم ‌شناسی سنتی ١٣٥٤ ٢١٦٩ ٩ ٢٦ ٥٠ ٢٥ ٤٧ ٣٢
علويجه علويجه اقليم ‌شناسی سنتی ١٣٨٣ ١٦٨٠ ٤٦ ٥ ٥١ ٣٧ ٣ ٣٣
همگين همگين اقليم ‌شناسي سنتی ١٣٤٣ ٢١٥١ ٤١ ٢٨ ٥١ ٤٦ ٥٤ ٣١
يارند برزرود اقليم ‌شناسی سنتی ١٣٧٦ ١٨٦٤ ٤٧ ٤٠ ٥١ ٤١ ٣٥ ٣٣
بوئين مياندشت فریدن اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٨ 2449 35 9 50 54 4 33
زواره اردستان اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٨ 995 11 28 52 47 25 33
دهاقان دهاقان اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٦ 2060 24 38 51 47 55 31
دولت آباد برخوار اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٧ 1560 43 41 51 3 48 32
مهاباد اردستان اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٩ ١٠١٢ ٦ ١٣ ٥٢ ٥٣ ٣١ ٣٣
آران و بید گل کاشان اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٩ 955 36 27 51 48 1 34
پادنا علیا(بیده) سمیرم اقليم ‌شناسی خودکار ١٣٩٩ ٢٣٠٧ ٤٧ ٤٠ ٥١ ٤٧ ٥٥ ٣٠
بادرود نطنز اقليم ‌شناسی خودکار ١٤٠١ ١٠٥٦ ٥٥ ٠ ٥٢ ٤ ٤١ ٣٣
1x 2x