ارتباط با بازرسی

اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی هواشناسی استان اصفهان
حمیدرضا خورشیدی – مدیر کل - رییس کمیته
رضا کریمیان کاکلکی – مسئول حراست - جانشین رییس
محمد شهباز قلندر – معاون فنی و شبکه ایستگاهها - عضو
نوید حاجی بابایی – معاون توسعه و پیش بینی - عضو
بابک اسدی دزکی – رییس اداره توسعه مدیریت و منابع - عضو
محمدرضا رفیعی – مسئول روابط عمومی - عضو
ارتباط با بازرس هواشناسی استان اصفهان
محمد رضا رفیعی
شماره ثابت: ۳۲۶۷۶۲۱۸
شماره همراه:۰۹۱۳۶۹۳۵۱۰۴
ارتباط با حراست هواشناسی استان اصفهان
رضا کریمیان کاکلکی
شماره همراه: ۰۹۱۳۲۳۱۰۶۴۴

1x 2x