عنوان گیرنده تاریخ دریافت عملیات
شفافیت عمومی دستگاه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان مشاهده

تاریخ درخواست:

توضیحات: این اداره کل براساس فعالیت ذاتی خود امکان صدور هیچ گونه مجوز را نداشته و از وظایف این اداره کل نمی باشد.

فایل پیوست
1x 2x