پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

۱- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟
۲- پیش بینی هاي سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزیهاي روزمره زندگی شما موثر است؟
۳- تا چه میزان از کیفیت پیش بینی هاي سازمان هواشناسی رضایت دارید؟
۴- تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟
۵- ضرورت افزایش کمی گزارشهاي هواشناسی درطول شبانه روزچقدر است ؟
۶- به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی هاي سازمان هواشناسی طی سالهاي اخیر به چه میزان بوده است؟
۷- در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است ؟
captcha
1x 2x