سوالات متداول

آلودگی

ذرات معلق در جو PM۲.۵, PM۱۰

منابع خارج از کشور که از مرزهای غربی وارد می شود و از سمت غرب و شمال غرب استان را درمی نوردد. داخل کشور و خارج استان که از سمت شمال شرق و شرق وارد استان شده و باعث آلودگی شهر اصفهان می شود منابع خارج استان و کانون های فعال در شمال و شرق استان

اقلیم شناسی

آمار

درخواست آمار روزانه، ماهانه و سالانه برای شرکت ها و سازمان ها طی مراحل زیر اقدام و مبلغ مورد نظر توسط کارشناس آمار محاسبه و توسط شرکت یا سازمان قابل پرداخت و داده های آماری در اختیارشرکت قرار خواهد گرفت.

 نامه درخواست آمار به همراه مشخص نمودن نوع اطلاعات درخواستی و دوره آماری و منطقه مورد مطالعه از طرف شرکت یا سازمان مطبوع

 اعلام هزینه آمار درخواستی از طرف اداره هواشناسی و اعلام به شرکت یا سازمان مربوطه(فاکس)

 پرداخت فیش اعلام هزینه آمار درخواستی

 ارائه فیش واریزی به اداره هواشناسی و دریافت آمار مورد درخواست

دسترسی به آمار تمامی ساعات بر اساس ماده ۲۱ قانون وصول برخی درآمدها ی دولت با دریافت هزینه های آن به حساب خزانه دولت امکان پذیر است که به زودی ،روش آنلاین داده روی پرتال راه اندازی می شود.

درخواست آمارروزانه، ماهانه و سالانه برای کاربران دانشجو با توجه به دستورالعمل ارائه آمار که شامل  موارد زیر است،  به صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

معرفی نامه رسمی از دانشگاه محل تحصیل،  کپی کارت دانشجویی معتبر،  تایید کارگروه تخصصی اداره کل هواشناسی

طرح سوال

captcha
1x 2x