توصیه های تهک کشاورزی مورخ ۱۴۰۲/9/5

توصیه های تهک کشاورزی مورخ ۱۴۰۲/9/5

1. تسریع در کشت جو در مناطق گرم استان
2. کشت انتظاری نخود در مناطق سرد و معتدل استان 
3. کشت هر چه سریعتر مزارع دیم استان

4. انجام آبیاری و تغذیه با اوره، سلوپتاس و اسید هیومیک مزارع کلزا در مناطق گرم
5. کشت تاخیری جو در مناطق معتدل تنها با استفاده از ارقامی همچون نیک و مهتاب 
6. انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم دما در انبارهای نگهداری سیب زمینی با توجه به سرد شدن هوا  
   

captcha
1x 2x