مدیر کل پایش کشور جناب آقای دکتر ایزد فر به همراه مدیر و معاونین اداره کل هواشناسی استان اصفهان  از اداراه هواشناسی گلپایگان بازدید کرد.

مدیر کل پایش کشور جناب آقای دکتر ایزد فر به همراه مدیر و معاونین اداره کل هواشناسی استان اصفهان از اداراه هواشناسی گلپایگان بازدید کرد.

  به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان مدیر کل پایش کشور جناب آقای دکتر ایزد فر به همراه مدیر و معاونین اداره کل هواشناسی استان اصفهان مورخ 1402/08/14 از اداراه هواشناسی گلپایگان بازدید کرد.

captcha
1x 2x