دستورالعمل ارائه آمار هواشناسی به کاربران آماری

1

 نامه درخواست آمار به همراه مشخص نمودن نوع اطلاعات درخواستی و دوره آماری و منطقه مورد مطالعه از طرف شرکت یا سازمان مطبوع

2

اعلام هزینه آمار درخواستی ازطرف اداره هواشناسی و اعلام به شرکت یا سازمان مربوطه( از طریق فاکس یا ایمیل)

3

* پرداخت فیش اعلام هزینه آمار درخواستی

ارائه فیش واریزی به اداره هواشناسی و دریافت آمار مورد درخواست

* هزینه آمار درخواستی به شماره حساب شبا ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۰۵۰۱۰۰۳۳۵۴ IR نزد بانک مرکزی تحت عنوان درآمد عمومی سازمان هواشناسی قابل پرداخت می باشد/.

در خواست دانشجویان جهت پایان نامه تحصیلی و دریافت اطلاعات ساعتی و روزانه باید به تایید کارگروه تخصصی اداره کل هواشناسی برسد ودر صورت تایید این کارگروه آمار درخواستی در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

- معرفی نامه رسمی از دانشگاه محل تحصیل

- کپی کارت دانشجویی معتبر

- تایید کارگروه تخصصی اداره کل هواشناسی

ارائه آمار هواشناسی برای دانشجویان به صورت رایگان می باشد.

* لازم به توضیح است که در معرفی نامه حتماً اطلاعات درخواستی دانشجو به همراه دوره آماری و منطقه مورد مطالعه قید شده باشد.

1x 2x