این اداره کل در سال 1401 هیچگونه مزایده و مناقصه نداشته است.

1x 2x