عنوان خدمت کلان
شناسه زیر خدمت
نحوه ارائه زیر خدمت
راهنمای استفاده از زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول
بیانیه سطح توافق
شماره تماس  واحد پاسخگویی
اقلیم شناسی ۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱ حضوری/غیرحضوری عدم مصداق پیوند
پیوند
اقلیم شناسی
اداره تحقیقات-دکتر مصطفوی داخلی 146 03132676218
آلودگی هوا و گرد و خاک
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰3
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
آلودگی هوا و گرد و خاک
تحلیل داده و ارائه آمار
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰6
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
تحلیل داده و ارائه آمار
اداره آمار- دکتر پرنده  03132676218 داخلی 149
خدمات عامه هواشناسی
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰9
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
خدمات عامه هواشناسی
اداره پیش بینی- مهندس حاج بابایی 03132676218 داخلی 103
اقلیم شناسی خشکسالی
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰0
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
اقلیم شناسی خشکسالی
اداره تحقیقات-دکتر مصطفوی داخلی 146 03132676218
هواشناسی جاده ای
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰7
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
هواشناسی جاده ای
اداره IT-مهندس رفیعی داخلی 114 03132676218
هواشناسی کشاورزی
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰5
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
هواشناسی کشاورزی
اداره تحقیقات-دکتر مصطفوی داخلی 146 03132676218
گزارشهای هواشناسی هوانوردی
۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰4
حضوری/غیرحضوری
عدم مصداق
پیوند
پیوند
گزارشهای هواشناسی هوانوردی
اداره پیش بینی- مهندس حاج بابایی 03132676218 داخلی 103
1x 2x