انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصینحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمات شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطهراهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست شمادقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشدنظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمتاحساس رضایت از کل خدمات دریافت شدهاحساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمتچنانچه علاوه بر موارد فوق پیشنهادی در خصوص اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید: